Vybrané ukazovatele za sledované poľnohospodárske a potravinárske komodity

(Prezeranie údajov v xls formáte - zdroj údajov)

Rok : 2003 - za jednotlivé mesiace

Mlieko

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
Mäso 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
Obilie 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
Lieh     03     06     09     12
Cukor 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
Hydina     03     06     09     12
Hotové  výrobky     03     06     09     12
Verejné sklady      03     06     09     12
Kŕmne zmesi     03     06     09     12
Potraviny           06           12
Víno             07         12
Liahnutie 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

 

Zoznam rezortných štatistických výkazov, ktoré tvorili podklad pre výbery:

 

späť 

 

Komodita Rezortný štatistický výkaz Kód výkazu Formulár
Hotové výrobky Štvrťročný výkaz o pohybe výrobkov ODV (MP SR) 7-04 MS Word dokument   ZIP formát
Mlieko Mesačný výkaz o nákupe mlieka, vývoji cien a o rozdelení výrobkov z mlieka pre "veľké a malé mliekárne" ML (MP SR) 6-12 MS Word dokument   ZIP formát
Mäso Mesačný výkaz o zdrojoch a použití mäsa BM (MP SR) 1-12 MS Word dokument   ZIP formát
Mesačný výkaz o rozdelení výrobkov z mäsa RM (MP SR) 2-12 MS Word dokument   ZIP formát
Mesačný výkaz o vývoji priemerných nákupných cien jatočných zvierat a cien vybraných druhov mäsa a výrobkov CM (MP SR) 3-12 MS Word dokument   ZIP formát
Obilie Mesačný výkaz o zdrojoch, predaji a použití obilnín OB (MP SR) 9-12 MS Word dokument   ZIP formát
Hydina Štvrťročný výkaz o odbyte a súhrnnej ponuke jatočnej hydiny a konzumných vajec VOH (MP SR) 1-04 MS Word dokument   ZIP formát
Lieh Štvrťročný výkaz o bilancii surového liehu LB (MP SR) 1-04 MS Word dokument   ZIP formát
Štvrťročný výkaz o bilancii rafinovaného liehu LB (MP SR) 2-04 MS Word dokument   ZIP formát
Štvrťročný výkaz o bilancii liehovín LB (MP SR) 3-04 MS Word dokument   ZIP formát
Ročný výkaz o bilancii ovocných destilátov LB (MP SR) 4-01
Cukor Mesačný výkaz o fondoch cukru FC (MP SR) 1-12 MS Word dokument   ZIP formát
Verejné sklady Mesačný výkaz o bilancii tovarov vo verejnom sklade SKLAD (MP SR) 1-12 MS Word dokument   ZIP formát
Kŕmne zmesi Štvťročný výkaz o výrobe kŕmnych zmesí a spotrebe KRMZ (MP SR) 1-04 MS Word dokument   ZIP formát
Potraviny Polročný výkaz o hospodárení v podnikoch potravinárskeho priemyslu - 1. polrok POTRAV (MP SR) 1-02 MS Word dokument   ZIP formát
Polročný výkaz o hospodárení v podnikoch potravinárskeho priemyslu - 2. polrok POTRAV (MP SR) 1-02 MS Word dokument   ZIP formát
Víno Ponuková bilancia hroznového vína VÍNO (MP SR) 2-99 MS Word dokument   ZIP formát
Liahnutie Mesačný výkaz o liahnutí, násadových vajciach a jednodňovej hydine LIAH (MP SR) 1-12 MS Word dokument   ZIP formát

 

späť