Vybrané ukazovatele za sledované poľnohospodárske a potravinárske komodity

(Prezeranie údajov v xls formáte - zdroj údajov)

Rok : 2004 - za jednotlivé mesiace

Mlieko 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
Mäso 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
Obilie 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
Lieh     03     06     09     12
Cukor 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
Hydina     03     06     09     12
Hotové  výrobky     03     06     09     12
Verejné sklady      03     06     09     12
Kŕmne zmesi     03     06     09     12
Potraviny           06           12
Víno             07         12
Liahnutie 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

 

Zoznam rezortných štatistických výkazov, ktoré tvorili podklad pre výbery:

 

späť 

 

Komodita Rezortný štatistický výkaz Kód výkazu Formulár
Hotové výrobky Štvrtrocný výkaz o pohybe výrobkov ODV (MP SR) 7-04 MS Word dokument   ZIP formát
Mlieko Mesacný výkaz o nákupe mlieka, vývoji cien a o rozdelení výrobkov z mlieka pre "velké a malé mliekárne" ML (MP SR) 6-12 MS Word dokument   ZIP formát
Ročný výkaz o produkcii a využití mlieka v mliekarňach ML (MP SR) 6-01 MS Word dokument   ZIP formát
Mäso Mesacný výkaz o zdrojoch a použití mäsa BM (MP SR) 1-12 MS Word dokument   ZIP formát
Mesacný výkaz o rozdelení výrobkov z mäsa RM (MP SR) 2-12 MS Word dokument   ZIP formát
Mesacný výkaz o vývoji priemerných nákupných cien jatocných zvierat a cien vybraných druhov mäsa a výrobkov CM (MP SR) 3-12 MS Word dokument   ZIP formát
Obilie Mesacný výkaz o zdrojoch, predaji a použití obilnín OB (MP SR) 9-12 MS Word dokument   ZIP formát
Hydina Štvrtrocný výkaz o odbyte a súhrnnej ponuke jatocnej hydiny a konzumných vajec VOH (MP SR) 7-04 MS Word dokument   ZIP formát
Lieh Štvrtrocný výkaz o bilancii surového liehu LB (MP SR) 1-04 MS Word dokument   ZIP formát
Štvrtrocný výkaz o bilancii rafinovaného liehu LB (MP SR) 2-04 MS Word dokument   ZIP formát
Štvrtrocný výkaz o bilancii liehovín LB (MP SR) 3-04 MS Word dokument   ZIP formát
Rocný výkaz o bilancii ovocných destilátov LB (MP SR) 4-01 MS Word dokument   ZIP formát
Cukor Jednorázové zisťovanie o zásobách cukru a jeho náhrad, vrátane spracovaných výrobkov FCMIZ (MP SR) 2-99 MS Word dokument   ZIP formát
CN KÓDY MS Word dokument   ZIP formát
Mesačný výkaz o fondoch cukru, melasy a izoglukózy FC (MP SR) 1-12 MS Word dokument   ZIP formát
Mesačný výkaz o bilancii výroby, nákupu a predaja výrobkov s obsahom cukru platný od 1. augsta 2004 FCMIZ (MP SR) 3-12 MS Word dokument   ZIP formát
Verejné sklady Mesacný výkaz o bilancii tovarov vo verejnom sklade SKLAD (MP SR) 1-12 MS Word dokument   ZIP formát
Krmne zmesi Štvtrocný výkaz o výrobe krmnych zmesí a spotrebe KRMZ (MP SR) 1-04 MS Word dokument   ZIP formát
Potraviny Polrocný výkaz o hospodárení v podnikoch potravinárskeho priemyslu POTRAV (MP SR) 1-02 MS Word dokument   ZIP formát
Víno Ponuková bilancia hroznového vína VÍNO (MP SR) 2-99 MS Word dokument   ZIP formát
Liahnutie Mesacný výkaz o liahnutí, násadových vajciach a jednodnovej hydine LIAH (MP SR) 1-12 MS Word dokument   ZIP formát
Včelárstvo Ročný výkaz o včelárstve Včelár (MP SR) 1-01 MS Word dokument   ZIP formát
<> 

späť