Vybrané ukazovatele za sledované poľnohospodárske a potravinárske komodity

(Prezeranie údajov v xls formáte - zdroj údajov)

Rok : 2000 - za jednotlivé mesiace

Mlieko - Veľké mliekárne

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
Mlieko - Malé mliekárne     03     06     09     12
Mäso 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
Obilie 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
Lieh     03     06     09     12
Cukor 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
Hydina     03     06     09     12
Hotové  výrobky     03     06     09     12
Verejné sklady      03     06     09     12
Kŕmne zmesi           06           12
Potraviny           06           12

 

Zoznam rezortných štatistických výkazov, ktoré tvorili podklad pre výbery:

 

späť 

 

Komodita Rezortný štatistický výkaz Kód výkazu
Hotové výrobky Štvrťročný výkaz o pohybe výrobkov ODV (MP SR) 7-04
Mlieko

 

Mesačný výkaz o nákupe mlieka, vývoji cien a o rozdelení výrobkov z mlieka pre "veľké mliekárne" ML (MP SR)  6-12  
Štvrťročný výkaz o  nákupe  mlieka, vývoji cien za malé mliekárne ML (MP SR)  6-04   
Mäso

 

 

 

 
Mesačný výkaz o zdrojoch a použití mäsa BM (MP SR) 1-12    
Mesačný výkaz o rozdelení výrobkov z mäsa RM (MP SR) 2-12    
Mesačný výkaz o vývoji priemerných nákupných cien jatočných zvierat a cien vybraných druhov mäsa a výrobkov CM (MP SR) 3-12    
Mesačný výkaz o zdrojoch a použití mäsa za malé bitúnky BM (MP SR) 1a-12  
Mesačný výkaz o vývoji priemerných nákupných cien jatočných zvierat a cien vybraných druhov mäsa a výrobkov CM (MP SR) 3-12    
Obilie Mesačný výkaz o zdrojoch, predaji a použití obilnín OB (MP SR) 9-12    
Hydina Štvrťročný výkaz o odbyte a súhrnnej ponuke  jatočnej hydiny a konzumných vajec VOH (MP SR) 1-04
Lieh

 

 

 

Štvrťročný výkaz o bilancii surového liehu LB (MP SR) 1-04 
Štvrťročný výkaz o bilancii rafinovaného liehu LB (MP SR) 2-04
Štvrťročný výkaz o bilancii liehovín LB (MP SR) 3-04
Polročný výkaz o bilancii ovocných destilátov LB (MP SR) 4-01
Cukor Mesačný výkaz o fondoch cukru FC (MP SR) 1-12
Verejné sklady Mesačný výkaz o bilancii tovarov vo verejnom sklade SKLAD (MP SR) 1-12
Kŕmne zmesi Polročný výkaz o výrobe kŕmnych zmesí a spotrebe KRMZ (MP SR) 1-02
Potraviny Polročný výkaz o hospodárení v podnikoch potravinárskeho priemyslu POTRAV (MP SR) 1-02

 

späť